Årholsveien 21

Oppdragsgiver: Privat kunde
Prosjektperiode: Januar 2015- november 2015

Prosjektopplysninger:  
Boligen skulle bygges om fra saltak, til å bygge opp ny etasje med flatt tak, slik at bolig fremstod i funkisstil.

Kritisk fase i slik ombygging, er når eksisterende toppetasje fjernes helt, for å gjøreklar for nyt etasje.
Huset var også bebodd i nedre etasje i anleggsperioden, derfor var det viktig å sikre hele bolig mot fuktskader.

Byggherre vurderte alternativet ved å bygge uten fuktsikring(ToT), men fant det mest forsvarlig å  benytte ToT i sitt eget prosjekt.
Dette sikret både for fuktskader og ikke minst en forutsigbar fremdrift.

Vitale mål på stillas og Tak over Tak:

Saltak
Lengde på Tak over Tak, 13m
Spennvidde sperr, 17m
Lengde stillas, 13m
Høyde stillas, 9m